Oferta


ZAKRES USŁUG
 


ZASADY WSPÓŁPRACY
 


DZIEDZINY PRAWA
 

Kancelaria oferuje Klientom indywidualnym, przedsiębiorcom oraz instytucjom:

 • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa;
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych;
 • opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń;
 • zastępowanie Klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach;
 • reprezentowanie Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism;
 • prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej oraz dla pracowników firm.

Kancelaria stosuje następujące warianty dla rozliczeń finansowych z Klientami:

 • system wynagrodzenia kwotowego, z ustalaną indywidualnie z Klientem konkretną kwotą wynagrodzenia za realizację zlecenia;
 • system wynagrodzenia ryczałtowego, z ustaloną stawką miesięczną za określony w umowie zakres usług;
 • system rozliczenia godzinowego, w którym wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej;
 • system ryczałtowo-godzinowy, z ustaloną kwotą stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, z rozliczeniem według umówionej stawki godzinowej.
Oferujemy pomoc prawną przedsiębiorcom, instytucjom, a także osobom fizycznym.
Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności:

 
Prawo cywilne
 • ochrona dóbr osobistych;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • sprzedaż i najem lokali;
 • uznanie za zmarłego;
 • zniesienie współwłasności;
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
 • ustanowienie i zniesienie służebności;
 • sprawy wieczysto-księgowe;
 • eksmisje; 
Prawo spadkowe
 • zachowek;
 • sądowe stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź testamentu;
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku;
 • dział spadku;
 • sądowe uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • egzekwowanie zapisu i polecenia zawartych w testamencie;
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
Prawo rodzinne
 • rozwód i separacja;
 • odpowiedzialność za długi małżonka;
 • uregulowanie kontaktów między rodzicami a dziećmi i egzekucja tych kontaktów,
 • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej;
 • władza rodzicielska - w tym ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • alimenty - w tym egzekucja zasądzonych alimentów;
 • podział majątku dorobkowego;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustanowienie opieki lub kurateli;
Prawo kontraktowe
 • przygotowywanie i opracowywanie projektów umów handlowych oraz innych umów związanych z działalnością gospodarczą;
 • przygotowywanie wzorców umownych, ogólnych warunków umów (OWU) oraz regulaminów
 • doradztwo w zakresie wyboru rodzajów zabezpieczeń zawieranych umów handlowych, weryfikacja ustanawianych bądź udzielanych przy zawieraniu umów handlowych zabezpieczeń;
 • uczestniczenie i doradztwo prawne w negocjacjach związanych z zawieraniem umów handlowych;
 • nadzór prawny nad realizacją zawartych umów;
Prawo korporacyjne
 • pełen zakres obsługi prawnej spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów instytucjonalnych;
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • projektowanie umów spółek;
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • pomoc organizacyjno-prawna w zakresie posiedzeń i obrad organów kolegialnych;
 • reprezentowanie w procesach z zakresu prawa spółek (zaskarżanie uchwał, reprezentacja przed sądem rejestrowym) ;
 • reprezentowanie Klientów na zgromadzeniach wspólników / walnych zgromadzeniach akcjonariuszy;
 • ochrona interesów akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych;
 • przekształcenia, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego;
 • bieżąca obsługa w zakresie aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
Obsługa wierzytelności. Windykacja.
 • prowadzenie polubownego postępowania windykacyjnego – prowadzenie negocjacji z dłużnikami/wierzycielami;
 • prowadzenie postępowań sądowych, w tym przyspieszonych postępowań upominawczych, nakazowych i uproszczonych;
 • prowadzenie postępowań sądowych ze skargi pauliańskiej oraz przeciwko członkom zarządu sp. z o.o.;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych (sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji, negocjacje z dłużnikiem/wierzycielem, pozbawianie tytułów wykonawczych wykonalności, sporządzanie środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w toku postępowania egzekucyjnego, przywództwa przeciwegzekucyjne)
Prawo upadłościowe i naprawcze
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym opracowywanie zgłoszeń wierzytelności, uczestniczenie w zgromadzeniach wierzycieli, przygotowywanie środków zaskarżania listy wierzytelności;
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • reprezentowanie dłużników w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, doradztwo i opracowywanie propozycji układowych i naprawczych, udział w negocjacjach z wierzycielami, doradztwo w zakresie współpracy z nadzorcami sądowymi i syndykami masy upadłości;
 • przygotowywanie analizy prawnej przedsiębiorstwa pod kątem obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego;
Prawo pracy
 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz umów o zachowaniu poufności;
 • przygotowywanie pozwów oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji;
 • pomoc prawna w sprawach związanych z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania;
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy, nawiązywania, zmiany bądź ustania stosunku pracy;
 • Sprawy o mobbing oraz o dyskryminację;
Prawo administracyjne
 • Odwołania od decyzji administracyjnych;
 • Zażalenia na postanowienia;
 • Zaskarżanie rozstrzygnięć urzędów;
 • Ponaglenia, skargi na bezczynność;
 • Skargi do WSA i NSA;
 • Porady prawne, sporządzanie opinii oraz reprezentację przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, WSA oraz NSA;
Odszkodowania
 • za wypadki drogowe;
 • za czyny niedozwolone;
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów;
 • zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby;
Szkolenia

Kancelaria oferuje możliwość przeprowadzenia szkoleń teoretycznych oraz warsztatów praktycznych o różnorodnej tematyce prawnej. Szkolenia mogą posiadać charakter zamknięty (np. dla kadry zarządzającej, grup pracowników) lub otwarty. Wybór przedmiotu szkolenia oraz zakres materiału szkoleniowego ustalany jest każdorazowo z Klientem i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.